غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


الا_یا_ایها_الساقی_ادر_کاسا_و_ناولها
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها    که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
به بوی نافه‌ای کآخر صبا زآن طره بگشاید    ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم    جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید    که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل    کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها
همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر    نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها
حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ    متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: