غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دوش_از_مسجد_سوی_میخانه_آمد_پیر_ما
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما    چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون    روی سوی خانه خمار دارد پیر ما
در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم    کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما
عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است    عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما
روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد    زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی    آه آتشناك و سوز سینه شبگیر ما
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش    رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: