غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دی_پیر_می_فروش_که_ذکرش_به_خیر_باد
دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد    گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد
گفتم به باد می‌دهدم باده نام و ننگ    گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد
سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست    از بهر این معامله غمگین مباش و شاد
بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ    در معرضی که تخت سلیمان رود به باد
حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است    کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: