غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دوش_آگهی_ز_یار_سفرکرده_داد_باد
دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد    من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد
کارم بدان رسید که همراز خود کنم    هر شام برق لامع و هر بامداد باد
در چین طره تو دل بی حفاظ من    هرگز نگفت مسکن مالوف یاد باد
امروز قدر پند عزیزان شناختم    یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد
خون شد دلم به یاد تو هر گه که در چمن    بند قبای غنچه گل می‌گشاد باد
از دست رفته بود وجود ضعیف من    صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد
حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد    جان‌ها فدای مردم نیکو نهاد باد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: