غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


روز_وصل_دوستداران_یاد_باد
روز وصل دوستداران یاد باد    یاد باد آن روزگاران یاد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت    بانگ نوش شاد خواران یاد باد
گر چه یاران فارغند از یاد من    از من ایشان را هزاران یاد باد
مبتلا گشتم در این بند و بلا    کوشش آن حق گزاران یاد باد
گر چه صد رود است در چشمم مدام    زنده رود باغ کاران یاد باد
راز حافظ بعد از این ناگفته ماند    ای دریغا رازداران یاد باد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: