غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


تنت_به_ناز_طبیبان_نیازمند_مباد
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد    وجود نازکت آزرده گزند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست    به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست    که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی    رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد    مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند    بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
شفا ز گفته شکر فشان حافظ جوی    که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: