غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خسروا_گوی_فلک_در_خم_چوگان_تو_باد
خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد    ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست    دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست    عقل کل چاکر طغرا کش دیوان تو باد
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد    غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد    هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: