غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دیر_است_که_دلدار_پیامی_نفرستاد
دیر است که دلدار پیامی نفرستاد    ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد
صد نامه فرستادم و آن شاه سواران    پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد
سوی من وحشی صفت عقل رمیده    آهو روشی کبک خرامی نفرستاد
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست    و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد
فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست    دانست که مخمورم و جامی نفرستاد
چندان که زدم لاف کرامات و مقامات    هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد
حافظ به ادب باش که واخواست نباشد    گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: