غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


آن_که_رخسار_تو_را_رنگ_گل_و_نسرین_داد
آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد    صبر و آرام تواند به من مسکین داد
وآن که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت    هم تواند کرمش داد من غمگین داد
من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم    که عنان دل شیدا به لب شیرین داد
گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی‌ست    آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد
خوش عروسی‌ست جهان از ره صورت لیکن    هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد
بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی    خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد
در کف غصه دوران دل حافظ خون شد    از فراق رخت ای خواجه قوام‌الدین داد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: