غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دل_ما_به_دور_رویت_ز_چمن_فراغ_دارد
دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد    که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد
سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس    که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد
ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم    تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد
به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله    به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد
شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن    مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد
من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم    که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد
سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم    طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد
سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ    که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: