غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


هر_آن_که_جانب_اهل_خدا_نگه‌دارد
هر آن که جانب اهل خدا نگه‌دارد    خداش در همه حال از بلا نگه‌دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست    که آشنا سخن آشنا نگه‌دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای    فرشته‌ات به دو دست دعا نگه‌دارد
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان    نگاه دار سر رشته تا نگه‌دارد
صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی    ز روی لطف بگویش که جا نگه‌دارد
چو گفتمش که دلم را نگاه‌دار چه گفت    ز دست بنده چه خیزد خدا نگه‌دارد
سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری    که حق صحبت مهر و وفا نگه‌دارد
غبار راه راهگذارت کجاست تا حافظ    به یادگار نسیم صبا نگه‌دارد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: