غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


مطرب_عشق_عجب_ساز_و_نوایی_دارد
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد    نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد
عالم از ناله عشاق مبادا خالی    که خوش آهنگ و فرح‌بخش هوایی دارد
پیر دردی‌کش ما گر چه ندارد زر و زور    خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد
محترم دار دلم کاین مگس قند‌پرست    تا هواخواه تو شد فر همایی دارد
از عدالت نبود دور گرش پرسد حال    پادشاهی که به همسایه گدایی دارد
اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند    درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد
ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق    هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد
نغز گفت آن بت ترسا‌بچه باده پرست    شادی روی کسی خور که صفایی دارد
خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند    و از زبان تو تمنای دعایی دارد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: