غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


جان_بی_جمال_جانان_میل_جهان_ندارد
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد    هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد
با هیچ‌کس نشانی زآن دلستان ندیدم    یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد
هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است    دردا که این معما شرح و بیان ندارد
سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن    ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد
چنگ خمیده قامت می‌خواندت به عشرت    بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد
ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز    مست است و در حق او کس این گمان ندارد
احوال گنج قارون کایام داد بر باد    در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد
گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان    کآن شوخ سر بریده بند زبان ندارد
کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ    زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: