غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


اگر_نه_باده_غم_دل_ز_یاد_ما_ببرد
اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد    نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد
اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر    چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد
فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک    که کس نبود که دستی از این دغا ببرد
گذار بر ظلمات است خضر راهی کو    مباد کتش محرومی آب ما ببرد
دل ضعیفم از آن می‌کشد به طرف چمن    که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد
طبیب عشق منم باده ده که این معجون    فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد
بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت    مگر نسیم پیامی خدای را ببرد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: