غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بیا_که_ترك_فلک_خوان_روزه_غارت_کرد
بیا که ترك فلک خوان روزه غارت کرد    هلال عید به دور قدح اشارت کرد
ثواب روزه و حج قبول آن‌کس برد    که خاك میکده عشق را زیارت کرد
مقام اصلی ما گوشه خرابات است    خداش خیر دهاد آن‌که این عمارت کرد
بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل    بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد
نماز در خم آن ابروان محرابی    کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز    نظر به درد کشان از سر حقارت کرد
به روی یار نظر کن ز دیده منت دار    که کار دیده نظر از سر بصارت کرد
حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ    اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: