غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


به_آب_روشن_می_عارفی_طهارت_کرد
به آب روشن می عارفی طهارت کرد    علی الصباح که میخانه را زیارت کرد
همین که ساغر زرین خور نهان گردید    هلال عید به دور قدح اشارت کرد
خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد    به آب دیده و خون جگر طهارت کرد
امام خواجه که بودش سر نماز دراز    به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد
دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب    چه سود دید ندانم که این تجارت کرد
اگر امام جماعت طلب کند امروز    خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: