غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


چو_باد_عزم_سر_کوی_یار_خواهم_کرد
چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد    نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد
به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد    بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد
هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین    نثار خاك ره آن نگار خواهم کرد
چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن    که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد
به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت    بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد
صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل    فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد
نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ    طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: