غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


نسیم_باد_صبا_دوشم_آگهی_آورد
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد    که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
به مطربان صبوحی دهیم جامه چاك    بدین نوید که باد سحرگهی آورد
بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان    در این جهان ز برای دل رهی آورد
همی رویم به شیراز با عنایت بخت    زهی رفیق که بختم به همرهی آورد
به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد    بسا شکست که با افسر شهی آورد
چه ناله‌ها که رسید از دلم به خرمن ماه    چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد
رساند رایت منصور بر فلک حافظ    که التجا به جناب شهنشهی آورد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: