غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


سحر_چون_خسرو_خاور_علم_بر_کوهساران_زد
سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد    به دست مرحمت یارم در امیدواران زد
چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست    برآمد خنده خوش بر غرور کامگاران زد
نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست    گره بگشود از ابرو و بر دل‌های یاران زد
من از رنگ صلاح آن‌دم به خون دل بشستم دست    که چشم باده پیمایش صلا بر هوشیاران زد
کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری    کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد
خیال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکین    خداوندا نگه‌دارش که بر قلب سواران زد
در آب و رنگ رخسارش چه جان دادیم و خون خوردیم    چو نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد
منش با خرقه پشمین کجا اندر کمند آرم    زره مویی که مژگانش ره خنجرگزاران زد
شهنشاه مظفر فر شجاع ملک و دین منصور    که جود بی‌دریغش خنده بر ابر بهاران زد
از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد    زمانه ساغر شادی به یاد میگساران زد
ز شمشیر سرافشانش ظفر آن روز بدرخشید    که چون خورشید انجم سوز تنها بر هزاران زد
دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل    که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد
نظر بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه است    بده کام دل حافظ که فال بختیاران زد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: