غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


به_حسن_و_خلق_و_وفا_کس_به_یار_ما_نرسد
به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد    تو را در این سخن انکار کار ما نرسد
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند    کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد
به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز    به یار یک جهت حق‌گزار ما نرسد
هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی    به دلپذیری نقش نگار ما نرسد
هزار نقد به بازار کانات آرند    یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد
دریغ قافله عمر که آنچنان رفتند    که گردشان به هوای دیار ما نرسد
دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش    که بد به خاطر امیدوار ما نرسد
چنان بزی که اگر خاك ره شوی کس را    غبار خاطری از ره گذار ما نرسد
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او    به سمع پادشه کامگار ما نرسد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: