غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


نقد_صوفی_نه_همه_صافی_بی‌غش_باشد
نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد    ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی    شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
خوش بود گر محک تجربه آید به میان    تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب    ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست    عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
غم دنیی دنی چند خوری باده بخور    حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش    گر شرابش ز کف ساقی مه‌وش باشد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: