غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


کی_شعر_تر_انگیزد_خاطر_که_حزین_باشد
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد    یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار    صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
غمناك نباید بود از طعن حسود ای دل    شاید که چو وا بینی خیر تو در این باشد
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز    نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند    در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود    کاین شاهد بازاری وآن پرده نشین باشد
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر    کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: