غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خوش_آمد_گل_وز_آن_خوشتر_نباشد
خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد    که در دستت بجز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب    که دایم در صدف گوهر نباشد
غنیمت دان و می خور در گلستان    که گل تا هفته دیگر نباشد
ایا پرلعل کرده جام زرین    ببخشا بر کسی کش زر نباشد
بیا ای شیخ و از خمخانه ما    شرابی خور که در کوثر نباشد
بشوی اوراق اگر همدرس مایی    که علم عشق در دفتر نباشد
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند    که حسنش بسته زیور نباشد
شرابی بی خمارم بخش یا رب    که با وی هیچ درد‌سر نباشد
من از جان بنده سلطان اویسم    اگر چه یادش از چاکر نباشد
به تاج عالم آرایش که خورشید    چنین زیبنده افسر نباشد
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ    که هیچش لطف در گوهر نباشد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: