غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


گل_بی_رخ_یار_خوش_نباشد
گل بی رخ یار خوش نباشد    بی باده بهار خوش نباشد
طرف چمن و طواف بستان    بی لاله عذار خوش نباشد
رقصیدن سرو و حالت گل    بی صوت هزار خوش نباشد
با یار شکرلب گل اندام    بی بوس و کنار خوش نباشد
هر نقش که دست عقل بندد    جز نقش نگار خوش نباشد
جان نقد محقر است حافظ    از بهر نثار خوش نباشد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: