غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


نفس_باد_صبا_مشک_فشان_خواهد_شد
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد    عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد    چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
این تطاول که کشید از غم هجران بلبل    تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد
گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر    مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد
ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی    مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید    از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت    که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد
مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود    چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد
حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود    قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: