غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ستاره‌ای_بدرخشید_و_ماه_مجلس_شد
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد    دل رمیده ما را رفیق و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت    به غمزه مساله آموز صد مدرس شد
به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا    فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد
به صدر مصطبه‌ام می‌نشاند اکنون دوست    گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد
خیال آب خضر بست و جام اسکندر    به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد
طربسرای محبت کنون شود معمور    که طاق ابروی یار منش مهندس شد
لب از ترشح می پاك کن برای خدا    که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد
کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود    که علم بی خبر افتاد و عقل بی‌حس شد
چو زر عزیز وجود است نظم من آری    قبول دولتیان کیمیای این مس شد
ز راه میکده یاران عنان بگردانید    چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: