غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


زاهد_خلوت_نشین_دوش_به_میخانه_شد
زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد    از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد
صوفی مجلس که دی جام و قدح می شکست    باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد
شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب    باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد
مغبچه‌ای می‌گذشت راه زن دین و دل    در پی آن آشنا از همه بیگانه شد
آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت    چهره خندان شمع آفت پروانه شد
گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت    قطره باران ما گوهر یک دانه شد
نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری    حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد
منزل حافظ کنون بارگه پادشاست    دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: