غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


عشق_تو_نهال_حیرت_آمد
عشق تو نهال حیرت آمد    وصل تو کمال حیرت آمد
بس غرقه حال وصل کآخر    هم بر سر حال حیرت آمد
یک دل بنما که در ره او    بر چهره نه خال حیرت آمد
نه وصل بماند و نه واصل    آن جا که خیال حیرت آمد
از هر طرفی که گوش کردم    آواز سال حیرت آمد
شد منهزم از کمال عزت    آن را که جلال حیرت آمد
سر تا قدم وجود حافظ    در عشق نهال حیرت آمد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: