غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


سحرم_دولت_بیدار_به_بالین_آمد
سحرم دولت بیدار به بالین آمد    گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی در‌کش و سرخوش به تماشا بخرام    تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد
مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای    که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد
گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد    ناله فریادرس عاشق مسکین آمد
مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی‌ست    ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد
ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست    که به کام دل ما آن بشد و این آمد
رسم بد ‌عهدی ایام چو دید ابر بهار    گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد
چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل    عنبر افشان به تماشای ریاحین آمد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: