غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


هر_که_شد_محرم_دل_در_حرم_یار_بماند
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند    وآن که این کار ندانست در انکار بماند
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن    شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت    دلق ما بود که در خانه خمار بماند
محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد    قصه ماست که در هر سر بازار بماند
هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم    آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند
جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت    جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند
گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس    شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر    یادگاری که در این گنبد دوار بماند
داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید    خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند
بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد    که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی    شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: