غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ساقیا_آمدن_عید_مبارك_بادت
ساقیا آمدن عید مبارك بادت    وآن مواعید که کردی مرواد از یادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق    برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی    که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست    جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت    بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد    طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح    ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: