غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


نقدها_را_بود_آیا_که_عیاری_گیرند
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند    تا همه صومعه داران پی کاری گیرند
مصلحت دید من آن است که یاران همه کار    بگذارند و خم طره یاری گیرند
خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی    گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند
قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش    که در این خیل حصاری به سواری گیرند
یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون    که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند
رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد    خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند
حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست    زین میان گر بتوان به که کناری گیرند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: