غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


مرا_به_رندی_و_عشق_آن_فضول_عیب_کند
مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند    که اعتراض بر اسرار علم غیب کند
کمال سر محبت ببین نه نقص گناه    که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند
ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی    که خاك میکده ما عبیر جیب کند
چنان زند ره اسلام غمزه ساقی    که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند
کلید گنج سعادت قبول اهل دل است    مباد آن که در این نکته شک و ریب کند
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد    که چند سال به جان خدمت شعیب کند
ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ    چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: