غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


سرو_چمان_من_چرا_میل_چمن_نمی‌کند
سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند    همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند
دی گله‌ای ز طره‌اش کردم و از سر فسوس    گفت که این سیاه کج گوش به من نمی‌کند
تا دل هرزه‌گرد من رفت به چین زلف او    زان سفر دراز خود عزم وطن نمی‌کند
پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی    گوش کشیده است از آن گوش به من نمی‌کند
با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب    کز گذر تو خاك را مشک ختن نمی‌کند
چون ز نسیم می‌شود زلف بنفشه پر شکن    وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی‌کند
دل به امید روی او همدم جان نمی‌شود    جان به هوای کوی او خدمت تن نمی‌کند
ساقی سیم ساق من گر همه درد می‌دهد    کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی‌کند
دستخوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر    بی مدد سرشک من در عدن نمی‌کند
کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند    تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی‌کند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: