غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


سمن_بویان_غبار_غم_چو_بنشینند_بنشانند
سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند    پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
به فتراك جفا دل‌ها چو بربندند بر بندند    ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند    نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
سرشک گوشه‌گیران را چو دریابند در یابند    رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند    ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد    ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند    بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند    که با این درد اگر در بند در مانند درمانند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: