غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


غلام_نرگس_مست_تو_تاجدارانند
غلام نرگس مست تو تاجدارانند    خراب باده لعل تو هوشیارانند
تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز    و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر    که از یمین و یسارت چه سوگوارانند
گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین    که از تطاول زلفت چه بی قرارانند
نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو    که مستحق کرامت گناهکارانند
نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس    که عندلیب تو از هر طرف هزارانند
تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من    پیاده می‌روم و همرهان سوارانند
بیا به میکده و چهره ارغوانی کن    مرو به صومعه کآن جا سیاه کارانند
خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد    که بستگان کمند تو رستگارانند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: