غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


شاهدان_گر_دلبری_زین_سان_کنند
شاهدان گر دلبری زین سان کنند    زاهدان را رخنه در ایمان کنند
هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد    گلرخانش دیده نرگسدان کنند
ای جوان سروقد گویی ببر    پیش از آن کز قامتت چوگان کنند
عاشقان را بر سر خود حکم نیست    هر چه فرمان تو باشد آن کنند
پیش چشمم کمتر است از قطره‌ای    این حکایت‌ها که از طوفان کنند
یار ما چون گیرد آغاز سماع    قدسیان بر عرش دست افشان کنند
مردم چشمم به خون آغشته شد    در کجا این ظلم بر انسان کنند
خوش برآ با غصه ای دل که اهل راز    عیش خوش در بوته هجران کنند
سر مکش حافظ ز آه نیم‌شب    تا چو صبحت آینه رخشان کنند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: