غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


واعظان_کاین_جلوه_در_محراب_و_منبر_می‌کنند
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند    چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس    توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری    کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند
یا رب این نو دولتان را با خر خودشان نشان    کاین همه ناز از غلام ترك و استر می‌کنند
ای گدای خانقه بر جه که در دیر مغان    می‌دهند آبی که دل‌ها را توانگر می‌کنند
حسن بی‌پایان او چندان که عاشق می‌کشد    زمره دیگر به عشق از غیب سر بر‌می‌کنند
بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی    کاندر آن جا طینت آدم مخمر می‌کنند
صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت    قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: