غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


صلاح_کار_کجا_و_من_خراب_کجا
صلاح کار کجا و من خراب کجا    ببین تفاوت ره ز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس    کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را    سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد    چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
چو کحل بینش ما خاك آستان شماست    کجا رویم بفرما از این جناب کجا
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است    کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصل    خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست    قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: