غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


یاد_باد_آن_که_نهانت_نظری_با_ما_بود
یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود    رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت    معجز عیسویت در لب شکرخا بود
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس    جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
یاد باد آن که رخت شمع طرب می‌افروخت    وین دل سوخته پروانه ناپروا بود
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب    آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود
یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی    در میان من و لعل تو حکایت‌ها بود
یاد باد آن که نگارم چو کمر بر‌بستی    در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود
یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست    وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود
یاد باد آن که به اصلاح شما می‌شد راست    نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: