غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


از_دیده_خون_دل_همه_بر_روی_ما_رود
از دیده خون دل همه بر روی ما رود    بر روی ما ز دیده چه گویم چه‌ها رود
ما در درون سینه هوایی نهفته‌ایم    بر باد اگر رود دل ما زآن هوا رود
خورشید خاوری کند از رشک جامه چاك    گر ماه مهرپرور من در قبا رود
بر خاك راه یار نهادیم روی خویش    بر روی ما رواست اگر آشنا رود
سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد    گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود
ما را به آب دیده شب و روز ماجرا‌ست    زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود
حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل    چون صوفیان صومعه دار از صفا رود


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: