غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


چو_دست_بر_سر_زلفش_زنم_به_تاب_رود
چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود    ور آشتی طلبم با سر عتاب رود
چو ماه نو ره بیچارگان نظاره    زند به گوشه ابرو و در نقاب رود
شب شراب خرابم کند به بیداری    و گر به روز شکایت کنم به خواب رود
طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل    بیفتد آن که در این راه با شتاب رود
گدایی در جانان به سلطنت مفروش    کسی ز سایه این در به آفتاب رود
سواد نامه موی سیاه چون طی شد    بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود
حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر    کلاه داریش اندر سر شراب رود
حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز    خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: