غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ساقی_حدیث_سرو_و_گل_و_لاله_می‌رود
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود    وین بحث با ثلاثه غساله می‌رود
می ده که نو عروس چمن حد حسن یافت    کار این زمان ز صنعت دلاله می‌رود
شکرشکن شوند همه طوطیان هند    زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود
طی مکان ببین و زمان در سلوك شعر    کاین طفل یک شبه ره یک ساله می‌رود
آن چشم جادوانه عابد ‌‌‌‌فریب بین    کش کاروان سحر ز دنباله می‌رود
از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز    مکاره می‌نشیند و محتاله می‌رود
باد بهار می‌وزد از گلستان شاه    و از ژاله باده در قدح لاله می‌رود
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین    غافل مشو که کار تو از ناله می‌رود


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: