غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


گر_چه_بر_واعظ_شهر_این_سخن_آسان_نشود
گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود    تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است    حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
گوهر پاك بباید که شود قابل فیض    ور نه هر سنگ و گلی لعل و مرجان نشود
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش    که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف    چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت    سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
حسن خلقی ز خدا می‌طلبم خوی تو را    تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود
ذره را تا نبود همت عالی حافظ    طالب چشمه خورشید درخشان نشود


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: