غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


گر_من_از_باغ_تو_یک_میوه_بچینم_چه_شود
گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود    پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود
یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند    گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود
آخر ای خاتم جمشید همایون آثار    گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود
واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید    من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود
عقلم از خانه به در رفت و گر می این است    دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود
صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می    تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود
خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت    حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: