غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بخت_از_دهان_دوست_نشانم_نمی‌دهد
بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد    دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد
از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی دهم    اینم همی ستاند و آنم نمی‌دهد
مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست    یا هست و پرده‌دار نشانم نمی‌دهد
زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین    کآن جا مجال باد وزانم نمی‌دهد
چندان که بر کنار چو پرگار می‌شدم    دوران چو نقطه ره به میانم نمی‌دهد
شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی    بد ‌عهدی زمانه زمانم نمی‌دهد
گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست    حافظ ز آه و ناله امانم نمی‌دهد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: