غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


گفتم_غم_تو_دارم_گفتا_غمت_سر_آید
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید    گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز    گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم    گفتا که شب‌رو است او از راه دیگر آید
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد    گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد    گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت    گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید
گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد    گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد    گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: