غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


نفس_بر‌آمد_و_کام_از_تو_بر‌نمی‌آید
نفس بر‌آمد و کام از تو بر‌نمی‌آید    فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید
صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش    که آب زندگیم در نظر نمی‌آید
قد بلند تو را تا به بر نمی‌گیرم    درخت کام و مرادم به بر نمی‌آید
مگر به روی دلارای یار ما ور نی    به هیچ وجه دگر کار بر‌نمی‌آید
مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید    وز آن غریب بلاکش خبر نمی‌آید
ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا    ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید
بسم حکایت دل هست با نسیم سحر    ولی به بخت من امشب سحر نمی‌آید
در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز    بلای زلف سیاهت به سر نمی‌آید
ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس    کنون ز حلقه زلفت به در نمی‌آید


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: