غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


مطلب_طاعت_و_پیمان_و_صلاح_از_من_مست
مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست    که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق    چار‌ تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست
می بده تا دهمت آگهی از سر قضا    که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست
کمر کوه کم است از کمر مور این جا    ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست
بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد    زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست
جان فدای دهنش باد که در باغ نظر    چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد    یعنی از وصل تواش نیست به‌جز باد به دست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: