غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


معاشران_ز_حریف_شبانه_یاد_آرید
معاشران ز حریف شبانه یاد آرید    حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید
به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق    به صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد آرید
چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی    ز عاشقان به سرود و ترانه یاد آرید
چو در میان مراد آورید دست امید    ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید
سمند دولت اگر چند سر کشیده رود    ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید
نمی‌خورید زمانی غم وفاداران    ز بی‌وفایی دور زمانه یاد آرید
به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال    ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: